Pranešimai spaudai

Kuriame Lietuvos ateitį

Įmonė įgyvendina projektą „UAB „MELISA LABORATORIUM“ EKSPORTO PLĖTRA ”, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0012 .

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto įgyvendinimo tikslas - partnerių užsienyje paieška bei pardavimų užsienyje didinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įmonė ketina dalyvauti įvairiose specializuotose parodose.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2016 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2018 gegužės mėn.  

 

 

UAB „Melisa Laboratorium“ įgyvendino projektą „UAB „Melisa Laboratorium“ eksporto plėtra“, NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-069, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės.

Bendra projekto vertė – 61.563,95 EUR. Projektui skirta paramos suma – 36.938,14 EUR.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2014 m. balandžio 1 d., pabaiga – 2015 m. rugsėjo 21 d.  

Projekto tikslas - UAB „Melisa Laboratorium“ partnerių užsienyje paieška bei pardavimų užsienyje didinimas.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Melisa Laboratorium“ atstovai vyko į 6 parodas užsienio šalyse, kuriose buvo pristatoma tiek pati įmonė, tiek ir jos produkcija. Įgyvendintas projektas suteikė galimybę įmonei surasti naujus partnerius, užmegzti su jais komercinius kontaktus. Tai sudarys galimybę  UAB „Melisa Laboratorium“  išplėsti bendras pardavimų apimtis šalyje ir  užsienio rinkose, didinti gamybos apimtis, plėsti savo produktų asortimentą, pritaikyti esamą produkciją naujoms rinkoms.

 

 

UAB „Melisa Laboratorium“ įgyvendino projektą „UAB „Melisa Laboratorium“ eksporto plėtra“, NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-168, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės.

Bendra projekto vertė – 30.693,64 EUR. Projektui skirta paramos suma – 18.416,07 EUR.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2014 m. spalio 30 d., pabaiga – 2015 m. gegužės 30 d.  

Projekto tikslas - UAB „Melisa Laboratorium“ partnerių užsienyje paieška bei pardavimų užsienyje didinimas.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Melisa Laboratorium“ atstovai vyko į 3 parodas užsienio šalyse, kuriose buvo pristatoma tiek pati įmonė, tiek ir jos produkcija. Įgyvendintas projektas suteikė galimybę įmonei surasti naujus partnerius, užmegzti su jais komercinius kontaktus. Tai sudarys galimybę  UAB „Melisa Laboratorium“  išplėsti bendras pardavimų apimtis šalyje ir  užsienio rinkose, didinti gamybos apimtis, plėsti savo produktų asortimentą, pritaikyti esamą produkciją naujoms rinkoms.

 

 

UAB „Melisa Laboratorium" įgyvendino projektą UAB "Melisa Laboratorium" verslo procesų tobulinimas diegiant ir sertifikuojant kokybės valdymo sistemą", Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-063, bendrai finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-03-K Procesas LT.

Įgyvendinto projekto tikslas - įdiegus ISO 9001 kokybės valdymo sistemą optimizuoti UAB „Melisa Laboratorium" verslo procesus bei didinti darbo našumą. Projekto įgyvendinimo metu įdiegta ir sertifikuota ISO 9001 kokybės valdymo sistema leis optimizuoti UAB „Melisa Laboratorium" verslo procesus, užtikrinti teikiamų paslaugų ir produktų kokybę, sustiprinti įmonės, kaip patikimo partnerio, vardą. Visa tai tiesiogiai įtakos įmonės konkurencingumo, realizacijos pajamų, eksporto bei įmonės sukuriamos pridėtinės vertės augimą.

 

 

UAB „Melisa Laboratorium", įgyvendino projektą eksporto plėtros skatinimas. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės.

Projekto tikslas - didinti įmonės gaminamų produktų eksporto apimtis.

UAB „Melisa Laboratorium" veikla - buitinės chemijos ir kosmetikos produktų gamyba. Todėl, siekiant didinti eksporto apimtis, projekto įgyvendinimo metu buvo atliktas tikslinių užsienio rinkų tyrimas, parengta UAB „Melisa Laboratorium" gaminamų buitinės chemijos ir kosmetikos produktų eksporto plėtros strategija, įgyvendintos kitos eksporto skatinimo priemonės.

Įgyvendintas projektas sąlygoja įmonės eksporto apimčių, apyvartos bei darbo našumo augimą.

 

 

UAB „Melisa Laboratorium", įgyvendino projektą „Buitinės chemijos ir kosmetikos produktų gamybos pajėgumų išplėtimas". Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" priemonę VP2-2.1-ŪM-01-K Lyderis LT.

Projekto tikslas - išplėsti skystų buitinės chemijos bei kosmetikos ir tualeto priemonių gamybos pajėgumus, taip pat įdiegti naujų kosmetikos produktų - kremų ir balzamų - gamybos technologinę liniją.

Projekto tikslas - didinti buitinės chemijos ir kosmetikos produkcijos gamybos apimtis ir realizacijos pajamas Lietuvoje ir užsienio rinkose. Tai buvo įmanoma pasiekti tik didinant įmonės darbo našumą bei užtikrinant naudojamų įrengimų atitiktį moderniai gamybai keliamiems reikalavimams.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įdiegta nauja gamybos technologinė linija, kas sąlygoja eksportuojamos produkcijos apimčių (tiek įmonės sukurtų buitinės chemijos ir kosmetikos produktų eksporto apimčių, tiek užsakomosios gamybos apimčių) didėjimą bei naujų kosmetikos produktų (kremų ir balzamų) pateikimą į rinką, tuo pačiu didėjantį įmonės darbo našumo augimą.

 

 

UAB „Melisa Laboratorium“ įgyvendina projektą „UAB "Melisa Laboratorium" pardavimų užsienyje plėtra“ bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „VP2-2 Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K Naujos galimybės.

Šiuo projektu planuojama populiarinti UAB „Melisa Laboratorium“ vardą bei pristatyti įmonės gaminamą produkciją, užmegzti kontaktus, naujus verslo ryšius dalyvaujant specializuotose parodose. Parodų metu užmegzti nauji kontaktai, nauji verslo ryšiai tiesiogiai lems įmonės žinomumo didinimą užsienio rinkose ir skatins įmonės produkcijos eksportą.  Visa tai sudarys palankias sąlygas ir prielaidas kryptingai vykdyti su eksporto plėtra susijusius veiksmus ir didinti gaminamų buitinės chemijos bei kosmetikos produktų eksportą.